CONTRIBUTIE REGLEMENT 2016-2017


Reglement Contributie ASV Wartburgia seizoen 2016/2017

1) De contributie wordt jaarlijks vastgesteld door het bestuur en voor akkoord voorgelegd op de ALV.

2) Iedereen is verplicht de contributie te voldoen voor 1 november van het lopende seizoen.

3) Contributie is verplicht voor een ieder die lid is en zich niet persoonlijk bij de ledenadministratie heeft afgemeld of is overgeschreven voor 15 juni van het vorige seizoen.

4) De contributie wordt bij voorkeur geïnd met behulp van Club Collect. Ieder lid wordt nadrukkelijk gevraagd toestemming te geven tot het jaarlijks eenmalig (of in termijnen) laten afboeken van de contributie. Een automatische incasso wordt stilzwijgend verlengd.

5) In overleg met de penningmeester bestaat de mogelijkheid in het geval van bijzondere omstandigheden verminderde contributie te betalen. Van bijzondere omstandigheden is sprake in geval van een langdurige blessure, zwangerschap of een lidmaatschap dat ingaat tijdens het seizoen. Hierbij gelden de volgende basisregels: helemaal niet spelen zonder op tijd af te melden: 60 euro (dekking bonds/administratiekosten), minder dan 10 wedstrijden gespeeld: helft van contributie, 10 of meer wedstrijden gespeeld: het volle bedrag.

6) ASV Wartburgia zal leden die per 1 november niet zelf betaald hebben gedurende 4 weken in de gelegenheid stellen alsnog te betalen inclusief een boete van 15 euro. Per 1 december wordt de boete 30 euro. Na 1 februari is men niet meer speelgerechtigd als de contributie nog niet is voldaan.

7) Het niet nakomen van de contributieverplichting betekent dat er geen gebruik gemaakt mag worden van de faciliteiten. Dit betekent onder meer dat spelers niet speelgerechtigd zijn.

8) Indien niet wordt voldaan aan de verplichting tot betalen van de volledige contributie (+ boete) voor 31 januari, en als er geen betalingsregeling is getroffen is ASV Wartburgia gerechtigd middels een incassobureau alsnog de contributie te innen. De kosten die gepaard gaan met het innen via een incassobureau zijn geheel voor rekening van de wanbetaler.

9) Wanbetalers worden bij de KNVB afgemeld en kunnen niet overschrijven naar een andere voetbalclub totdat achterstallige contributie alsnog is betaald.

Penningmeester: Brando Schenker contributie@kpnmail.nl